SKELBIAMAS KONKURSAS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Print Friendly, PDF & Email

Darbo pobūdis: telkti centro bendruomenę įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės švietimo politiką, vykdyti ilgalaikes ir trumpalaikes centro veiklos programas. Dalyvauti rengiant centro strateginį planą, metinės veiklos programos kūrimą. Padėti organizuoti centro veiklos planavimą, planų, programų, tvarkaraščių rengimą ir patvirtinimą, vykdyti jų vykdymo priežiūrą. Rūpintis intelektualiais resursais ir racionaliu jų panaudojimu. Skatinti mokytojus tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti ir atestuotis. Konsultuoti mokytojus ir kitus bendruomenės narius Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktų, bendrųjų programų įgyvendinimo, vadybos, švietimo įstaigos vidinio vertinimo, veiklos tobulinimo programų rengimo, jų įgyvendinimo ir kitais klausimais. Stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo procesą ir centro veiklos tikslų pasiekimą. Vertinti centro darbuotojų ir pedagogų praktinę veiklą Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir atestavimo nuostatu nustatyta tvarka. Kaupti informaciją apie centro būklę ir pokyčius, rengti ugdymo būklės informaciją. Palaikyti ryšius su partneriais, rėmėjais, vietos bendruomene, kurti ugdymui palankią sociokultūrinę aplinką. Papildyti mokytojų suvestinius darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Kontroliuoti neformaliojo švietimo mokytojų dienynų pildymo tvarką. Tvarkyti mokinių ir mokytojų registrų duomenis. Užtikrinti darbuotojams palankias darbo sąlygas, remti jų iniciatyvas, kontroliuoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, turto apsaugos, aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą. Rūpintis palankaus ugdymui ir darbui mikroklimato kūrimu, puoselėti demokratinius centro bendruomenės santykius. Užtikrinti tinkamą ugdymo proceso vyksmą, ugdymo turinio kaitą, diegti naujoves, atlikti tyrimus, turinčius įtakos centro veiklai.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
 • Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą bei gerai dirbti kompiuteriu.
 • Turėti ne mažesnę kaip dviejų metų pedagoginio darbo patirtį, teisę dirbti mokytoju.
 • Turėti prevencinio, projektinio, seminarų vedimo darbo patirtį.
 • Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Tarptautinį vaikų teisių apsaugos kodeksą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimą ir specialųjį ugdymą.
 • Žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.

Privalumai:

 • Panašaus darbo patirtis.
 • Vairuotojo pažymėjimas.
 • Geri raštvedybos įgūdžiai.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dalyvauti konkurse,
 • aukštąjį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, informacinių technologijų išmanymą, užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus,
 • užpildytą pretendento anketą (priedas Nr.1),
 • gyvenimo aprašymą,
 • savo privalumų sąrašą,
 • asmens tapatybės, išsilavinimo, darbo patirtį įrodančius dokumentus.

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai, sekretorė (patikrinusi, ar juos atitinka pateiktosios dokumentų kopijos) grąžina pretendentui dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, vietoj nurodytų dokumentų ir jų kopijų pateikiamos tik šių dokumentų kopijos, patvirtintos notaro.

Dokumentus  pateikti Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrui, adresu – Vytauto g. 26,  LT-70125 Vilkaviškis. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, nuo 2016-03-03 iki 2016-03-16 (imtinai), kasdien nuo 8.00 iki 17.00 val.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro sekretorė Jolita Kepenienė, tel. (8 342) 20878.