NVŠ programos

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS

AMŽIUS 6-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Vokalinių užsiėmimų metu bus tobulinami  vokaliniai ir muzikinės klausos gebėjimai, gilinamasi į muzikos teoriją, lavinamas muzikinis išprusimas. Mokysis improvizuoti, populiarinti dainavimo meną, nepabijoti ir išbandyti naujoves. Įgis muzikinių žinių, lavins ritmo pojūtį, taisyklingą, artistišką laikyseną, kūno laisvumą ir elgesį scenoje. Grupės nariai turi galimybę dalyvauti koncertuose, konkursuose. Svarbiausia yra gyvas balsas ir garsas.

VADOVĖ Gintarė AKUCEVIČIENĖ

 

FITODIZAINO-STUDIJA

AMŽIUS 7-19 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Vykdant programą mokiniai pažins spalvų derinimo principus, įvairių augalų asortimentą, jų priežiūros ypatybes. Užsiėmimų metu mokysis puošti buities daiktus, vitrinas, gyvenamuosius būstus ir kitas patalpas sausais ir gyvais augalais, kitomis gamtinių medžiagų kompozicijomis.

VADOVĖ Aušra DRAGAN

 

„SkautAUK“

AMŽIUS 8-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Programos „SkautAUK“ tikslas yra per skautiškų ir pilietinių gebėjimų ugdymą formuoti pilietišką asmenybę, sugebančią būti lyderiu, aktyviu visuomenės nariu, atsakingai veikti bendruomenėje, išgyventi gamtoje. Ši programa yra paremta pasaulinio skautų judėjimo organizacijos patvirtintu „skautiškuoju deimantu“, kurį sudaro mokymasis veikiant, mažų grupių sistema, gamtos pažinimas ir veikla joje, vadovo pavyzdys, asmeninio pažangumo sistema, įžodis ir priesakai, simbolika. Programos dalyvių pagrindinė veikla – žygiai, išvykos, mokomieji užsiėmimai (skautoramos), mokymasis per žaidimus, stovyklos ir kitos veiklos gamtoje, stovyklavimo bei išgyvenimo gamtoje įgūdžių formavimas ir skautiškų vertybių bei pilietiškumo ugdymas. 

VADOVĖ Eglė BUDRYTĖ- VILBIKĖ

 

jaunieji-gamtos-tyrinėtojai

AMŽIUS 7-13 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Mokiniai įgis mokslinio mąstymo ir tyrimo gebėjimų. Išmoks planuoti, atlikti stebėjimus, analizuoti gautus rezultatus, daryti išvadas. Būrelyje vaikai plačiau susipažins su Lietuvos flora ir fauna, retais ir nykstančiais augalais bei gyvūnais, gamtosaugos pagrindais. Atliks įvarius stebėjimus, herbarizuos augalus. Dalyvaus įvairiuose renginiuose, teminėse ekskursijose.

VADOVĖ Aira LAŽAUNINKIENĖ

 

LIAUDIES ŠOKIŲ RAIŠKOS STUDIJA „VYŽELĖ“

AMŽIUS 5 -18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
„Vyželės“ šokių studijos grupių veiklos programa skirta kūrybingiems, į meną linkusiems, taip pat dar tik ieškantiems nišos savo gebėjimams atsiskleisti vaikams ir jaunuoliams, mylintiems šokį ir norintiems  gilinti šokio raiškos patirtį, lavinti ne tik kūrybinius ir meninius įgūdžius, dėmesį skiriant liaudiško šokio puoselėjimui, bet ir pasirodymams, aktyviai koncertinei veiklai. Čia sudaromos sąlygos ugdyti asmenines, edukacines, socialines ir profesines kompetencijas. Studijos šokėjai  neįsivaizduoja savo laisvalaikio be repeticijų, koncertų, išvykų, stovyklų. O šokio teikiamas malonumas, teigiamos emocijos, šypsena ir žiūrovų palaikymas bei sėkmė –tai  kiekvieno šokėjo varomoji jėga ir adrenalinas. 

VADOVĖ Sonata JANKIENĖ

 

VOKALINĖ STUDIJA „AKIMIRKA“

AMŽIUS 11-19 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Ši programa yra skiriama mokinių vokalo lavinimui, naudojant įvairias pratybų formas: muzikinė klausa, vokalinė technika, judesys, muzikinis skonis ir artistiškumas.

VADOVĖ Edita LINKEVIČIENĖ

 

 
 
ŠIUOLAIKINIO ŠOKIO STUDIJA

AMŽIUS 6-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
 „Šokis – tai mūsų gyvenimas, kuriame kūnu pasakome tai, ko negalime pasakyti žodžiais“ – su tokia mintimi gyvena kiekvienas šokėjas, šokantis „Šiuolaikinio šokio studijoje“. Jausmų ir emocijų išreiškimą kūno judesiais, asmeninį tobulėjimą, saviraišką, skirtingo pobūdžio šokių derinius, komunikacijos sritį, pagalbą vienas kitam ir bendrąsias šokėjo kompetencijas ugdo ir lavina 6 – 19 metų amžiaus vaikai ir jaunimas. Šiuolaikinio šokio studijos šokėjai susipažįsta su Show Dance, Free Dance, Pop Dance, Contemporary Dance šokių stiliais, kurie kiekviename šokėjo kūne atsiskleidžia individualiai ir skirtingai pagal asmeninę patirtį ir vidinio pasaulio išgyvenimus. Šokdami „Šiuolaikinio šokio studijoje“ mokiniai susipažins su šokių pasauliu, lavins kūno plastiškumą, įgis žinių ir realizuos, kaip šokių raiškos priemonėmis perduoti nuotaikas ir šokio istoriją auditorijai, įsigilins į asmenines vertybes, dalyvaus aukšto lygio konkursuose, kurie leis plėsti šokių patirtį, taip pat lavins mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialines, asmenines ir kūrybines kompetencijas.

VADOVĖ Eglė KAMINSKIENĖ

 

SPALVŲ STUDIJA

AMŽIUS 8-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Programa skirta vaikams mokytis tapybos ant šilko. Tai menas, kuriame spalvų bei formų pagalba realizuojamos savos mintys, paliekama vieta kūrybinei improvizacijai, nereikalaujant didelių meninių gebėjimų. Čia susipažįstama su tapybos ant šilko technika, piešimo ant šilko subtilumu ir lengvumu, kuriami atvirukai, paveikslėliai, vitražai, skarelės. O improvizuodami mokysimės, jog tapyba ant šilko yra atpalaiduojantis, užburiantis, kūrybiškas užsiėmimas.

VADOVĖ Vaida PLAUŠINIENĖ

 

vaidybinės-improvizacijos

AMŽIUS 7-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Linksma kūrybinė veikla, kurios metu moksleiviai įgaus pasitikėjimo savimi, išmoks matyti, girdėti ir jausti kitus, bei susipažins su teatro menu. Su paruoštomis vaidybinėmis improvizacijomis turės galimybę dalyvauti miesto ir šalies renginiuose.

VADOVĖ Ilona VILTRAKIENĖ

 

ANGLŲ KALBOS ARTELĖ

AMŽIUS 9-18 metų

PROGRAMOS APRAŠYMAS
Programa skirta žingeidiems bei orientuotiems į pažangą mokiniams, kuriems anglų kalba ne tik privaloma disciplina, bet ir bekraštės ateities galimybių erdvės, kultūrinės bei istorinės vertybės, neaprėpiamas idiomų ir frazeologizmų pasaulis. Ji skirta jaunam žmogui, vertinančiam, gerbiančiam ir mylinčiam anglų kalbą bei trokštančiam patobulinti savo klausymo bei kalbėjimo įgūdžius, norinčiam įgyti gebėjimą skaityti ir analizuoti, geidžiančiam praplėsti savo akiratį ir kuo daugiau sužinoti apie Jungtinę Karalystę, jos istoriją, kultūrą bei nūdienos aktualijas, taip pat ir kitas angliškai kalbančias šalis. Vykdydami veiklas mokiniai gerins savo asmenines, socialines, iniciatyvumo ir kūrybingumo bei komunikavimo kompetencijas. Užsiėmimų metu kursime leksinės informacijos fondus bei įdomiosios gramatikos labirintus, dalyvausime E-twinning projektuose, skaitysime, klausysime, diskutuosime angliškai, žiūrėsime ir analizuosime TED Talk video įrašus, vyksime į edukacines išvykas anglų kalba, žiūrėsime filmus anglų kalba kino teatruose ir ruošime šių filmų apžvalgas. Dalyvausime aukštųjų mokyklų užsienio kalbų katedrų renginiuose bei konkursuose anglų kalba. Rengsime vakarones, kurių metu, mėgaudamiesi angliška arbatėle, žaisime stalo žaidimus anglų kalba, žiūrėsime pačių parengtas temines prezentacijas, klausysimės angliškos muzikos. Mokiniai turės galimybę naudotis ir „mokinių klausimų valandomis“, kuomet mokytoja padės išspręsti iškilusias kalbines problemas bei užkaišyti žinių spragas. Rengsime trumpus pramoginius pasirodymus anglų kalba ir pristatysime juos ikimokyklinio bei pradinio ugdymo įstaigų mokiniams.

VADOVĖ Irada MILTINIENĖ

 

Amžius: 14 – 18 metų 

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Programa siekiama, kad mokiniai ugdytųsi estetinę nuovoką ir meno raiškos gebėjimus, dvasiškai augtų ir įgytų kultūrinės kompetencijos pagrindus. Skatinamas mokinių kūrybinis mąstymas, individualumo paieškos, plėtojamas meno kalbos priemonių pažinimas bei jų taikymo gebėjimai; ugdomas vaizdo apdorojimo kompiuterinėmis technologijomis išmanymas bei gebėjimas analizuoti ir kritiškai vertinti vizualųjį meną. „Vizualiųjų menų“ būrelio metu mokiniai susipažins su įvairiais idėjų kūrimo ir taikymo būdais, kuriuos naudos praktinėje veikloje. Dalyvaus kultūriniuose renginiuose bei šventėse.

Vadovas  Andrius Birštonas