NUOTRAUKŲ KONKURSAS

Print Friendly, PDF & Email

PATVIRTINTA

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro

direktoriaus 2017-01-03

įsakymu Nr. V-1-1

 

JAUNIMO NUOTRAUKŲ KONKURSO ,, MANO ŽEMĖ – LIETUVA“ NUOSTATAI

 

 1. I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. 1.Nuotraukų konkurso ,, Mano žemė – Lietuva“ (toliau – konkursas) nuostatai nustato konkurso tikslus ir uždavinius, organizavimo tvarką, darbų vertinimą ir laimėtojų apdovanojimą.
 2. 2.Konkurso organizatorius – Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro skyrius Atviras jaunimo centras (toliau – AJC) Vytauto g. 26, Vilkaviškis, Tel. /faks.: 20814, elektroninis paštas vilkaviskiovjc@gmail.com„>vilkaviskiovjc@gmail.com, internetinė svetainė www.vilkaviskiovjc.lt.
 3. 3.Konkurso koordinatorius – VVJC neformalaus švietimo mokytojas Andrius Birštonas.
 1. II.KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 1. 4.Konkurso tikslas – skatinti jaunuolius įžvelgti savo gimtosios šalies grožį ir privalumus, ypač stebint valstybines šventes ir jų paminėjimus.
 2. 5.Konkurso uždaviniai:

5.1. skatinti jaunimo saviraišką;

5.2. ugdyti pilietiškumą;

5.3. populiarinti fotografiją kaip saviraiškos priemonę.

 1. III.KONKURSO DALYVIAI, ORGANIZAVIMAS IR SĄLYGOS

 

 1. 6.Konkurso dalyviai – jaunimas nuo 14 iki 29 metų.
 2. 7.Konkurso dalyviai nuo š.m. sausio 4 d. iki vasario 12 d. darbus skaitmeniniame variante (formatas: JPG, JPEG) siunčia elektroninio pašto adresu: vilkaviskiovjc@gmail.com„>vilkaviskiovjc@gmail.com parašant pavadinimą Konkursui „Mano žemė – Lietuva“, arba A4 formatu spausdintus darbus adresu: Vytauto g. 26, Vilkaviškis.
 3. 8.Siunčiant darbus konkursui būtina nurodyti šiuos duomenis: darbo pavadinimas, fotografavimo vieta, autoriaus vardas, pavardė, amžius telefonas, elektroninis paštas, darbo vadovo vardas ir pavardė (jei toks yra).
 4. 9.Konkursui pateikiamų vieno autoriaus darbų skaičius neribojamas.
 5. 10.Autorius, pateikdamas darbą konkursui, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys būtų naudojami tiek, kiek tai būtina šių nuostatų reikalavimams vykdyti.
 6. 11.Dalyviai, pateikdami nuotrauką konkursui, patvirtina, kad jie yra šio darbo autoriai
 7. 12.Autorius, pateikęs kito autoriaus darbą arba jį pristatęs kaip savo, atsako dėl šio darbo autorystės.

 

 1. IV.DARBŲ VERTINIMAS IR LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 

 1. 13.Darbai vertinami į konkurso sąlygų atitikimą, idėjos originalumą, meninę raišką.
 2. 14.Darbai nevertinami, jei:

14.1. neatitinka konkurso sąlygų;

14.2. neatitinka konkurso tematikos;

14.3. yra nukopijuoti iš kitų šaltinių.

15. Konkurso laimėtojai informuojami individualiai. Nugalėtojai skelbiami Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro internetinėje svetainėje www.vilkaviskiovjc.lt, socialinio tinklo

,, Facebook“ paskyroje www.facebook.com/vaikuirjaunimocentras.

16. Konkurso laimėtojai bus apdovanoti trečią vasario mėnesio savaitę.

 

 1. V.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Konkurso dalyviai apdovanojami padėkos raštais.

20. Konkurso laimėtojai apdovanojami VVJC įsteigtais prizais.

21. Konkursui pateikti darbai skelbiami Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro internetinėje svetainėje www.vilkaviskiovjc.lt, socialinio tinklo ,,Facebook“ paskyroje www.facebook.com/vaikuirjaunimocentras.

22. Organizatoriai turi teisę atsiųstas fotografijas naudoti konkurso viešinimui, nemokėdami jų autoriams honorarų.

23. Informacija apie konkursą teikiama el. paštu andrius.birstonas@gmail„>andrius.birstonas@gmail>, tel. 8 342 20814.

__________________________________