Home SKELBIAMAS KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGOMS UŽIMTI

SKELBIAMAS KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGOMS UŽIMTI

Print Friendly, PDF & Email

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktoriaus

pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms

užimti konkurso organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

Skelbimas

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGOMS UŽIMTI

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras skelbia konkursą: direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti.

Skelbimo data: 2017 m. balandžio 19 d.

Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, biudžetinė įstaiga, buveinės adresas – Vytauto g. 26, Vilkaviškis, įstaigos kodas 290570030.

Patvirtinta Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktoriaus 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr.V-1-39.

I.DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams yra III –oje pareigybių grupėje.

2. Pareigybės lygis – pareigybė priskiriama A lygiui, kuriai reikalingas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas.

3. Pareigybės paskirtis (jei yra) – vadovauti ūkiniam Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro veiklos organizavimui, rūpintis ūkinio inventoriaus saugumu ir patalpų atnaujinimu, taip pat patalpų ir teritorijos priežiūra ir švara, viešaisiais pirkimais, darbų saugos ir sveikatos bei priešgaisrine sauga.

4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui. Direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atliginimą, sudaro rašytinės darbo ir visiškos materialinės atsakomybės sutartis vaikų ir jaunimo centro direktorius.

II.SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams privalo turėti darbo įgūdžių ūkio aptarnavimo srityje, mokėti bendrauti su žmonėmis, dirbti komandoje, būti pareigingas, sąžiningas, savarankiškai planuoti, organizuoti atsakingos srities veiklą;

5.2. Mokėti valstybinę ir ne mažiau nei vieną užsienio kalbą.

6. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams privalo išmanyti:

6.1. vaikų ir jaunimo centro struktūrą, jos darbo organizavimą ir valdymą;

6.2. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, darbo higienos reikalavimus bei apsaugos sistemos reikalavimus;

6.3. organizacinės technikos, baldų ir kitų prekių įsigijimo bei panaudojimo galimybes;

6.4. prekių, reikalingų darbui, rūšis, kokybę;

6.5. medžiagų sunaudojimo ir nurašymo normas;

6.6. pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo ir įgyvendinimo būdus;

6.7. pakrovimo – iškrovimo darbų organizavimą;

6.8. medžiagų sandėliavimą ir jų apsaugą;

6.9. pastatų, statinių, patalpų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką;

6.10. sąmatų sudarymo, tvirtinimo ir įgyvendinimo būdus.

     6.11. direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais administracinį – ūkinį darbą, įstaigos nuostatais, direktoriaus įsakymais, vaikų ir jaunimo centro darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijomis bei pareigine instrukcija.

III.DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Pavaduotojas ūkio reikalams privalo:

7.1. paskirstyti įstaigos darbuotojams darbus pagal patvirtintus įstaigos nuostatus ir pareigines instrukcijas, sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus;

7.2. pakitus darbo procesui, informuoti darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;

7.3. nuolat vykdyti vaikų ir jaunimo centro pastato ir patalpų priežiūrą pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus;

7.4. rūpintis apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumu. Kontroliuoti jų techninę būklę, organizuoti remonto darbus;

7.5. organizuoti patalpų remontą, kontroliuoti jo eigą;

7.6. dalyvauti sudarant įstaigos nekilnojamojo turto eilinio (einamojo) ir kapitalinio remonto planus bei sąmatas;

7.7. organizuoti įstaigos aprūpinimą baldais, inventoriumi. Kontroliuoti jų apsaugą ir savalaikį remontą;

7.8. organizuoti įstaigos, darbo vietų, darbuotojų aprūpinimą saugiais įrenginiais, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos priemonėmis. Tinkamai įrengti įstaigos patalpas;

7.9. organizuoti švaros ir tvarkos palaikymą įstaigos patalpose bei teritorijoje;

7.10. laiku aprūpinti tiesiogiai pavaldžius darbuotojus (valytojas, kiemsargius, pagalbinius darbininkus ir kt.) valymo ir higienos priemonėmis;

7.11. kontroliuoti įstaigos turto, patalpų inventoriaus efektyvumą, racionalų panaudojimą ir tinkamą eksploataciją;

7.12. kontroliuoti, kad gaunamos ir siunčiamos prekės – materialinės vertybės atitiktų technines sąlygas ir standartus;

7.13. tvarkyti prekių – materialinių vertybių apskaitą. Nustatyta tvarka rengti ir teikti prekines – pinigines ir kitas ataskaitas apie jų kitimą bei likučius. Nuolat tikrinti, kad medžiagų, prekių, gaminių likučiai atitiktų nurodytiems likučiams buhalterijos dokumentuose;

7.14. ruošti ir laiku pateikti buhalterijai darbo ataskaitas.

Privalumai:

▪geri informacinių technologijų naudojimosi įgūdžiai (Microsoft Office: Word, Excel programomis, interneto naršyklėmis);

▪ geri dokumentų valdymo bei archyvavimo įgūdžiai;

▪ vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis nuosavu transportu;

▪ žinios apie įstaigos vykdomos veiklos darbo ypatumus;

▪ kiti privalumai nurodomi pretendento nuožiūra.

Pretendentas privalo pateikti:

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, informacinių technologijų išmanymą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą;
  • užpildytą pretendento anketą (pagal šio Tvarkos aprašo 2 priedą);
  • savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes.

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai. Adresas: Vytauto g. 26, Vilkaviškis, sekretorės 13 kabinetas.

Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2017-05-02), Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val. (išskyrus pietų pertraukas nuo 12.00 iki 12.45 val.). Pokalbis su pretendentais 2017 m. gegužės 9 d., 10.00 val. Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel.: 8 342 20814 Informacija paskelbta: 2017-04-19.

____________________________